Laden...

+32 (0)3 808 10 30

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Algemene Voorwaarden Advanza (België)

Artikel 1: Definities:

  • Advanza: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Advanza B.V., kamer van koophandel inschrijvingsnummer 62910353;
  • Partner(s): Dienstverleners, natuurlijke- en/of rechtspersonen, die zich bij Advanza hebben aangesloten en leads via Advanza wensen te ontvangen;
  • Aanvrager(s): natuurlijke- en/of rechtspersonen die geïnteresseerd zijn in een dienst van één van de partners van Advanza en die zijn of haar contactgegevens aan Advanza overhandigt en in contact wenst te komen met de partners van Advanza in een bepaald vakgebied, beroepsgroep of sector;
  • Lead: alle verzoeken van aanvragers die Advanza ontvangt en die Advanza doorstuurt naar relevante partners;

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze algemene inkoopvoorwaarden

2.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Advanza en Partners. Advanza accepteert geen algemene voorwaarden van haar partners tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

2.2: Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

2.3: Niet alleen Advanza, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de partner zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

2.4: Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Advanza worden gewijzigd, mits (i) de gewijzigde voorwaarden onverwijld aan Partner worden medegedeeld en (ii) zich één of meer van de gronden als bedoeld in artikel 10 van deze algemene voorwaarden voordoet. Bij een wijziging van de algemene voorwaarden als bedoeld in de voorgaande zin, is de partner gerechtigd binnen 14 dagen na voornoemde mededeling van de gewijzigde voorwaarden de overeenkomst op te zeggen, tenzij de wijziging niet in het nadeel is van de partner.

Artikel 3: Algemeen:

3.1: Alle schriftelijke, mondelinge en elektronische mededelingen, aanbiedingen en prijsopgaven als gedaan door Advanza zijn steeds vrijblijvend, herroepelijk en binden Advanza niet.

3.2: De aanvaarding van een aanbieding en/of offerte van Advanza door de partner bindt Advanza enkel indien Advanze terzake de aanbieding en/of offerte schriftelijk dan wel elektronisch aan de partner bevestigt dat er een overeenkomst tussen partner en Advanza tot stand is gekomen.

Artikel 4: Over de dienstverlening van Advanza:

Advanza exploiteert verschillende websites die erop gericht zijn om leads van aanvragers te genereren. Elke website is gericht op een bepaald vakgebied, beroepsgroep of sector. Advanza poogt zodoende aanvragers die op zoek zijn naar een partner van Advanza met deze partner in contact te brengen. Feitelijk brengt Advanza dus vraag en aanbod bij elkaar. Advanza ontvangt de leads via één van de door haar geëxploiteerde websites en stuurt deze door naar één of meer van de bij haar aangesloten partners.

Artikel 5: De overeenkomst tussen Advanza en de bij haar aangesloten partners:

5.1: Een dienstverlener, natuurlijke- en/of rechtspersonen, kunnen zich bij Advanza als partner aansluiten. Een dergelijk verzoek kan via één van de door Advanza geëxploiteerde websites aan Advanza worden gedaan. Het staat Advanza vrij om, zonder opgave van redenen, een dergelijk verzoek te weigeren.

5.2: Indien Advanza een verzoek van een natuurlijke of rechtspersoon ontvangt om partner van Advanza te worden, neemt Advanza dit verzoek in behandeling. De partner dient dit verzoek in door zich aan te melden bij een van de bij Advanza in beheer zijnde websites resulterend in een bedrijfsprofiel bij Advanza waarbinnen de paramaters leidend tot een match met bij Advanza binnenkomende leads door klant zelf ingesteld kunnen worden. Na het instellen van de paramaters, bestaand uit de regio en het postcodegebied van de partner, de regio en het postcodegebied van waar de partner leads wenst te ontvangen, de sector voor wat de partner zich heeft aangemeld en de categorie voor wat de partner zich heeft aangemeld, zal per verzonden lead door Advanza aan partner het tussen Advanza en partner overeengekomen tarief aan partner in rekening worden gebracht. Partners van Advanza zullen leads van Advanza ontvangen voor de sectoren, in de regio's en voor de categorieën waarvoor de betreffende partner zich bij Advanza heeft ingeschreven en zelf de paramaters heeft bepaald.

5.3: De overeenkomst tussen Advanza en een partner is een voor wat betreft de verplichtingen van Advanza een inspanningsverbintenis en behelst geen resultaatsverplichting van Advanza. Advanza spant zich in om relevante leads aan haar partner door te sturen. Op Advanza rust geen verplichting ten opzichte van haar partners om een bepaald resultaat te behalen. Hieronder valt mede doch niet uitsluitend dat Advanza niet verplicht is om een bepaalde minimumhoeveelheid aan leads aan haar partners door te sturen, tenzij bij overeenkomst dan wel bij deze voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald. Advanza garandeert ook niet dat de aanvragers daadwerkelijk klant worden bij haar partners. Ook behoudt Advanza zich het recht voor om een lead naar meerdere partners te sturen zodat een aanvrager meer keus heeft en verschillende partners kan vergelijken.

5.4: De hoeveelheid leads die een partner van Advanza ontvangt kan per maand verschillen, met dien verstande dat de partner minimaal tien aanvragen per maand dient af te nemen. Een partner kan per e-mail of telefonisch aangeven hoeveel leads deze maximaal per dag en maand wenst te ontvangen, de gewenste regio's laten aanpassen, de categorieën van leads aangeven die ze wenst te ontvangen. Wijzigen van deze parameters is gratis en kan altijd.
Daarnaast kan een partner zonder minimale afname van tien aanvragen per maand schriftelijk een pauze periode instellen. Dit met een maximum van 30 dagen per jaar. Tijdens deze pauzeperiode ontvangt partner geen aanvragen.

5.5: Indien een partner ontevreden is over een lead kan zij dit binnen vijf werkdagen via het reclamatieformulier op de website van Advanza, mededelen aan Advanza. Indien de partner ontevreden is over een lead en zulks tijdig heeft medegedeeld aan Advanza, wordt die betreffende lead pro rato in mindering gebracht op de maandfactuur volgend op de maand waarin de voornoemde mededeling is gedaan, mits aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De aanvraaggegevens komen overeen met een eerdere aanvraag in de voorgaande 14 dagen;
  • Het opgegeven telefoonnummer en e-mail is aantoonbaar onjuist, waardoor het onmogelijk is telefonisch contact op te nemen met de aanvrager;
  • De aanvraag betreft een schoolproject;
  • De aanvraag is gedaan op naam en gegevens die niet bestaan, dan wel namens een persoon die daartoe niet de opdracht heeft gegeven en in dat verband ook geen overleg heeft willen hebben met de partner.

5.6: Advanza zal de gegevens van de aanvragers enkel aan haar partners bekend maken. De aanvrager verleent hiervoor ook toestemming. De partners verplichten zich om deze gegevens alleen te gebruiken voor de behandeling van de lead van de aanvrager en de uitvoering van alle hier eventueel uit voortvloeiende opdrachten die de aanvrager aan de partner geeft. Het is de partner verboden om de lead door te sturen naar derden of door te verkopen aan derden.

Artikel 6: het beëindigen van een overeenkomst tussen Advanza en een partner

6.1: Opzegging overeenkomst tussen een partner en Advanza dient schriftelijk te geschieden en kan op ieder moment. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand, waarbij er dient opgezegd te worden tegen de eerste kalenderdag van de betreffende maand waartegen er wordt opgezegd.

6.2: Advanza behoudt zich het recht voor om een overeenkomst met haar partners per direct en zonder opzegtermijn en zonder opgave van redenen te beëindigen. Advanza is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit een opzegging van Advanza.

Artikel 7: Betaling

7.1: Partners ontvangen een factuur met specificatie van de ontvangen leads. Deze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Een partner kan ook kiezen voor automatische incasso. Advanza behoudt zich het recht voor betaling door middel van automatische incasso te verlangen van haar partners, waaraan de partner verplicht is om onverwijld op eerste verzoek van Advanza te mee te werken en al het redelijkerwijs nodige te doen.

7.2: Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Advanza mag door een partner niet worden verrekend, opgeschort en rechten en/of plichten worden overgedragen.

7.3: Alle bedragen die door Advanza zijn genoemd, zijn exclusief btw. De partner is verplicht de btw aan Advanza te betalen, tenzij overeenkomstig Europese wetgeving geen BTW aan partner dient te worden doorberekend

Artikel 8: Aansprakelijkheid

Advanza aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens haar partners voor welke schade dan ook. De aansprakelijkheid van Advanza voor welke schade dan ook is hierbij dan ook uitdrukkelijk uitgesloten. Dit hangt samen met het feit dat de verplichtingen van Advanza jegens haar partners inspanningsverplichtingen zijn. Advanza verbindt zich jegens haar partners derhalve niet tot het behalen van bepaalde resultaten.

Artikel 9: Diversen

9.1: Partijen wijken af van de verjaringstermijnen als bedoeld in artikel 3:52 BW en van andere wettelijke verjaringstermijnen, met dien verstande dat alle verjaringstermijnen die van toepassing zijn in een geschil tussen partijen voor de partner worden verkort naar één jaar, tenzij er op grond van een andere wettelijke bepaling een kortere verjaringstermijn dan één jaar geldt, in welk geval de kortere verjaringstermijn heeft te gelden.
9.2: Het niet afdwingen dan wel het niet beroepen op een bepaling in de algemene voorwaarden door Advanza brengt geenszins met zich mee dat Advanza afstand doet van haar recht(en).

Artikel 10: Gronden voor wijziging voorwaarden

De gronden, als bedoeld in het derde lid van artikel 2.4 van deze algemene voorwaarden, zijn:

a.indien de gegevens van Advanza die zijn weergegeven in deze algemene voorwaarden worden gewijzigd;
b. indien de rechtsvorm of het bedrijfsstructuur van Advanza wordt gewijzigd;
c. indien Advanza ook andere diensten en/of producten, dan de diensten en/of producten als weergegeven in deze algemene voorwaarden, gaat aanbieden;
d. indien de totstandkoming van de overeenkomsten die Advanza afsluit of de werkwijze van Advanza in deze algemene voorwaarden wordt gewijzigd;
e. indien Advanza de prijzen van haar diensten en/of producten wijzigt;
f.indien Advanza op grond van de wet- en/of regelgeving, dan wel indien Advanza om aan de wet en/of regelgeving te kunnen voldoen, genoodzaakt is de algemene voorwaarden te wijzigen;
g.indien er voor het afsluiten van verzekeringen van Advanza, voor het uitbreiden van dekkingen van bestaande verzekeringen van Advanza, voor het overstappen naar een andere verzekeraar door Advanza, wijziging van deze algemene voorwaarden noodzakelijk is, dan wel om wijziging van deze algemene voorwaarden wordt verzocht door de betreffende Verzekeraar.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

11.1: Op alle overeenkomsten of daaruit voortvloeiende overeenkomsten met Advanza is Nederlands recht van toepassing.

11.2: De rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over alle geschillen die tussen Advanza en een partner ontstaan. Voor wat betreft geschillen die onder de competentie van de sector kanton vallen is de kantonrechter van de rechtbank Amsterdam eveneens bij uitsluiting bevoegd. Onder geschillen wordt in dit verband ook verstaan die geschillen die slechts door één der partijen als een geschil worden ervaren of aangemerkt.

11.3: Indien een bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden Partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.